Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Phi-e-rơ 3:11-15"

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016 II Phi-e-rơ 3:11-15Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi “Phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em” (câu 15a), Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết muôn vật sẽ thế nào trong ngày sau rốt? Ông khuyên các tín hữu phải làm gì? Mục đích Chúa chưa trở lại là gì? Bạn có đang kiên nhẫn khi nói về Chúa với thân hữu không? Chương 3 của sách Phi-e-rơ thứ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top