Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Giăng 4-6"

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2018 II Giăng 4-6 Tình Yêu và Điều Răn “Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng vui mừng về điều gì nơi những người nhận thư? Nội dung điều răn được rao giảng là gì? Có mối liên hệ nào giữa tình yêu và điều răn? Làm thế nào bạn có thể bước đi trong lẽ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2016   II Giăng 4-6 Tình Yêu và Điều Răn   “Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy người làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha” (câu 4).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng vui về điều gì (câu 4)? Điều răn mà tác giả đề cập đến là gì (câu 5)? Có mối liên hệ nào giữa tình yêu và việc vâng giữ điều răn (câu 6)? Bạn đang v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top