Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Cô-rinh-tô 12:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2015 II Cô-rinh-tô 12:7-10Ân Sủng trong Đau Khổ “Nhưng Chúa phán rằng: Ân sủng Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (II Cô-rinh-tô 12:9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói về đau đớn nào ông đang phải chịu? Ông cầu nguyện với Chúa ra sao? Chúa tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top