Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Cô-rinh-tô 12:5-10"

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2017 II Cô-rinh-tô 12:5-10Sức Mạnh trong Ân Sủng “Nhưng Chúa phán rằng: Ân sủng Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang phải gánh chịu hoạn nạn gì và Chúa trả lời cầu xin của ông ra sao? Ông đã kinh nghi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top