Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 9:1-13"

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2015 II Các Vua 9:1-13Công Lý Được Tuyên Phán “Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp, chủ ngươi; và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Học trò của Tiên tri Ê-li-sê tìm và xức dầu cho ai? Với lời dặn dò như thế nào? Tại sao Chúa tuyên phán những điều đó? Bài học này giúp gì cho bạn khi sống ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top