Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 8:25-29"

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2015 II Các Vua 8:25-29Liên Minh với Điều Ác “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi kế vị vua cha, Vua A-cha-xia đã chọn đi con đường nào? Ngoài ra, ông còn làm gì với vua Ít-ra-ên? Kết cục cho cả hai vua Ít-ra-ên và Giu-đa ra sao? Quyết định chọn lựa làm gì và gắn kết với ai quan t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top