Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 8:16-24"

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2015 II Các Vua 8:16-24Con Đường của Sự Chết “Người đi theo con đường của các vua Ít-ra-ên, y như nhà A-háp đã làm; vì con gái của A-háp là vợ người. Vậy người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Giô-ram chọn đi theo con đường của Vua A-háp đã đi? Hậu quả là gì? Sai lầm của Vua Giô-ram có thể đổ thừa cho vợ và mẹ vợ của ông được không? Tại ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top