Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 25:22-29"

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016 II Các Vua 25:22-29Chút Hy Vọng Le Lói “Năm thứ ba mươi bảy từ khi Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, phải giam, ngày hai mươi bảy tháng mười hai, Ê-vinh-mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, năm đầu tức vị, tha cho Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, ra khỏi ngục” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn, tình hình đất nước và dân còn sót lại như thế nào? Phần cuối sách từ câu 27 t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top