Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 24:8-17"

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016 II Các Vua 24:8-17Y Như Lời Chúa Đã Phán “Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Những biến cố nào xảy ra trong thời Vua Giê-hô-gia-kin trị vì? Những tiên tri nào đã báo trướ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top