Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 24:18-25:21"

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016   II Các Vua 24:18-25:21 Nghiêm Khắc Sửa Phạt “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia cai trị đất nước như thế nào? Quân Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem trong bao lâu? Kết quả như thế nào? Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời để cho Ba-by-lôn bắt vua quan và người Giu-đa làm phu tù? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top