Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 24:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016 II Các Vua 24:1-7Kết Cuộc của Sự Gian Ác “… lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra; vì người đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy huyết vô tội, thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Giê-rê-mi chương 26 và 36 ghi lại những việc gớm ghiếc nào Vua Giê-hô-gia-kim đã làm? Đến thời điểm, Đức Giê-hô-va đã trừng phạt tội lỗi gian ác của vua như thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top