Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 23:4-11"

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016 II Các Vua 23:4-11Cuộc Cải Cách trong Đền Thờ “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã có những cải cách nào trong Đền Thờ của Chúa? Nhờ đâu vua có quyết tâm cải cách như vậy? Ngày nay chúng ta cần cải cách đền thờ thân thể mình như thế nào? Phân đoạn Kinh T ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top