Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 23:31-36"

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016 II Các Vua 23:31-36Chúa Nhận Định Thế Nào? “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm” (câu 32, 37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Vua Giô-si-a tử trận, hai vua nào nối ngôi kế tiếp? Hai vua này có những đặc điểm gì nổi bật? Đức Chúa Trời đã nhận định hai vua này như thế nào? Ngày nay, làm thế nào để được Chúa xem là đầy tớ ngay lành và ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top