Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 23:12-20"

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016 II Các Vua 23:12-20Phá Dỡ Hết Các Nơi Cao “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a tiếp tục cải cách những gì? So với một số vua trước đây, công cuộc cải cách tôn giáo của Vua Giô-si-a được đánh giá thế nào? Bài học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top