Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 23:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016 II Các Vua 23:1-3Lập Giao Ước với Chúa “Vua đứng trên tòa, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi biết ý Chúa qua Nữ Tiên tri Hun-đa, Vua Giô-si-a đã làm gì? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top