Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 22:8-13"

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2015 II Các Vua 22:8-13Tác Động của Lời Chúa “Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Luật Pháp của Chúa được tìm thấy trong cơ hội nào? Luật Pháp của Chúa tác động đến Vua Giô-si-a ra sao? Vua đã làm gì? Luật Pháp của Chúa đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top