Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 22:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2015 II Các Vua 22:1-7Phước Hạnh của Người Nhận Biết Chúa “Người đã làm ra lẽ thẳng cho người nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (Giê-rê-mi 22:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a có những quyết định khôn ngoan nào trong thời trị vì của mình? Tiên tri Giê-rê-mi đã nhận định về Vua Giô-si-a như thế nào (Giê-rê-mi 22:16 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top