Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 21:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2015 II Các Vua 21:1-9Hãy Cẩn Trọng trong Niềm Tin “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ma-na-se đã vi phạm đi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top