Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 19:8-19"

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2015 II Các Vua 19:8-19Muôn Dân, Muôn Nước Sẽ Biết Chúa “Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua San-chê-ríp viết thư cho Vua Ê-xê-chia với những lời lẽ như thế nào? Nhận được thư, Vua Ê-xê-chia làm gì? Hai vu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top