Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 19:29-34"

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2015 II Các Vua 19:29-34Kết Cuộc của Vị Vua Kiêu Ngạo “San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn trở về, ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lạy tại trong chùa Nít-róc, thần của mình, thì A-tra-mê-léc và Sa-rết-se giết người bằng gươm” (câu 36a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa qua Tiên tri Ê-sai đã phán với Vua Ê-xê-chia và đội quân của Vua San-chê-ríp thế nào (câu 29-34)? Lời ấy ứng nghiệm r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top