Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 17:7-33"

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2015 II Các Vua 17:7-33 Ít-ra-ên Cáo Chung: Nguyên Nhân Chính “Ít-ra-ên đã phân rẽ nhà Đa-vít, tôn Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm vua; người quyến dụ Ít-ra-ên bội nghịch Đức Giê-hô-va, và khiến cho họ phạm tội lớn. Ít-ra-ên đều đi trong hết thảy tội lỗi của Giê-rô-bô-am đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào” (câu 21, 22). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Tiên tri A-hi-gia nói trước về Ít-ra-ên đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top