Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 17:34-41"

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2015 II Các Vua 17:34-41Ít-ra-ên Cáo Chung: Dòng Dõi Bất Tuân “Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc lại những giao ước nào cho con cháu ông Gia-cốp nói chung? Dân chúng đã sống như thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top