Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 17:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2015 II Các Vua 17:1-6Ít-ra-ên Cáo Chung: Vị Vua Cuối Cùng “Người này nhờ cậy xe cộ, người khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chiếm ngôi, Vua Ô-sê đã cai trị đất nước như thế nào? Khi bị nước A-si-ri bắt phục, Vua Ô-sê đã nhờ cậy thế lực nào? Hậu quả ra sao? Cuộc đời của Vua Ô-sê cảnh b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top