Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 15:8-31"

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2015 II Các Vua 15:8-31Không Từ Bỏ Tội Lỗi “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm; người không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 8-31 ghi lại bao nhiêu đời vua? Những đời vua này có đặc điểm chung là gì? “Tội lỗi của Giê-rô-bô-am” là gì? Làm thế nào để chúng ta k ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top