Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 15:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2015 II Các Vua 15:1-7, 32-38Tốt Nhưng Không Trọn Vẹn “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-xa-ria và Vua Giô-tham có đặc điểm gì giống nhau? Việc hai vua này còn giữ lại các nơi cao khiến tình trạng thuộc linh của dân chúng ra sao? Tình trạng thuộc l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top