Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 14:23-29"

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2015 II Các Vua 14:23-29Có Năng Lực Nhưng Bại Hoại “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Về chính trị và quân sự, Vua Giê-rô-bô-am đã làm được những gì cho đất nước? Về mặt thuộc linh thì sao? Đức Chúa Trời quan tâm đến năng lực hay lòng tin kính? Tại sao? Có hai ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top