Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 13:10-25"

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2015 II Các Vua 13:10-25Lòng Thương Xót của Đức Chúa Trời “Nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đoái xem họ vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Ngài không muốn diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh ghi lại những sự kiện gì về Vua Giô-ách và Tiên tri Ê-li-sê ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top