Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 13:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2015 II Các Vua 13:1-9Ăn Năn Nửa Vời “Phàm những người Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-a-cha cai trị vương quốc Ít-ra-ên như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để cảnh tỉnh vua? Vua Giô-a-cha đã ăn năn như thế nào? Kết quả ra sao? Thế nào là ăn năn thật? Trong chương 13, tác giả chuyển sang tường ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top