Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 12:4-16"

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2015 II Các Vua 12:4-16Sửa Lại Đền Thờ “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy kể hai việc làm tốt của Vua Giô-ách trong đời trị vì của ông? Tại sao kế hoạch sửa chữa Đền Thờ chậm trễ? Cuối cùng công việc này được giao cho ai? Những người này đã làm trong tinh thần nào? Bạn rút ra bài học nào c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top