Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 11:17-12:3"

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2015 II Các Vua 11:17-12:3Chẳng Cất Bỏ Các Nơi Cao “Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người. Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và xông hương trên các nơi cao” (12:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Giô-ách làm điều thiện nhưng vẫn còn một số miễu tà thần ở nơi cao chưa phá dỡ? Nguồn gốc của sự thờ tà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top