Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 10:28-36"

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2015 II Các Vua 10:28-36Không Hết Lòng Vâng Theo “Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên; người chẳng từ bỏ tội của Giê-rô-bô-am, tức tội đã gây cho Ít-ra-ên phạm tội” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có nhận định gì về bản thân Vua Giê-hu? Tại sao Chúa sử dụng Vua Giê-hu? Thất bại trong cuộc sống của Vua Giê-hu là gì? Hậu quả r ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top