Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 10:18-27"

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2015 II Các Vua 10:18-27 Tận Diệt Các Tiên Tri của Ba-anh “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là Danh Ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng Ta cho những tượng chạm!”(Ê-sai 42:8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giê-hu đã lên kế hoạch giết hết các tiên tri của Ba-anh và trừ bỏ sự thờ tà thần như thế nào? Ngày nay, có những tà thần nào thường xâm chiếm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top