Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Ti-mô-thê 6:17-19"

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2015 I Ti-mô-thê 6:17-19Đầu Tư Bằng Tiền Của “Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (I Ti-mô-thê 6:18). Câu hỏi suy ngẫm: Các ông Áp-ra-ham, Gióp, Xa-chê, và Ba-na-ba giống nhau ở điểm nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên những người giàu trên đất này làm gì? Làm thế nào để làm được như vậy? Bạn có cam kết gì với Chúa sau khi được Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top