Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Ti-mô-thê 5:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2016 I Ti-mô-thê 5:3-8Săn Sóc Người Nhà Mình “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu phải đối xử thế nào với các bà góa? Đặc biệt, ông dạy gì về trách nhiệm chăm sóc người nhà của các tín hữu? Điều này ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top