Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016 I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8Trong Sạch trong Tính Dục “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: Tức là phải lánh sự ô uế” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ý muốn của Chúa cho đời sống của bạn là gì? Bạn phải làm những điều cụ thể nào? Điều này thể hiện ra sao trong đời sống hằng ngày? Điều ô uế nào bạn cần phải lánh xa hôm nay? Làm thế nào bạn làm được điều này? Ý muốn của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top