Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Sa-mu-ên 10:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2017 I Sa-mu-ên 10:1-10 Thần Đổi Mới “Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ nhận được lời hứa “sẽ có Thần của Đức Giê-hô-va ngự cùng” để chuẩn bị cho trọng trách nào? Thần của Chúa hành động như thế nào trong những người được Chúa chọn? Khi Thần của Chúa ở cùng, người khác sẽ nhận ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top