Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 5:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2015 I Phi-e-rơ 5:1-4Sống Khôn Ngoan: Không Tham Lợi Dơ Bẩn “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (câu 2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hai điều người lãnh đạo ở đời thường bị cá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top