Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:18-23"

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2016 I Phi-e-rơ 2:18-23Noi Dấu Chân Chúa “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã từng nếm trải những gian khổ nào trên trần gian? Khi nào người ta mới sẵn sàng chịu khổ? Vì sao Chúa Giê-xu đã sẵn sàng chịu khổ? Vì những lý do nào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top