Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2015 I Phi-e-rơ 2:13-17Công Dân Cơ Đốc “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phải có thái độ nào đối với nhà cầm quyền (câu 13-14, 17b)? Mệnh lệnh này có ý nghĩa đặc biệt nào đối với Hội Thánh thời Sứ đồ Phi-e-rơ? Và đối với chúng ta ngày nay? Vì sao Cơ Đốc nhân phải có thái độ này (câu 13, 15b)? Thái độ này ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top