Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2017 I Phi-e-rơ 2:11-12Sống Ngay Lành Giữa Dân Ngoại “Phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại, hầu cho họ, là người vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-e-rơ gọi độc giả của ông là “người ở trọ, người đi đường”? Ông khuyên họ kiêng cữ những điều gì? Lý do nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2017 I Phi-e-rơ 2:11-12Tránh Xa Những Dục Vọng Xác Thịt “Hỡi người rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh những người tin Chúa giống như người ở trọ, khách đi đường giữa trần gian này? Ông khuyên các tín hữu cần phải sống thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2015 I Phi-e-rơ 2:11-12Vì Sao Sống Như Vậy? “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân nhận biết mình là ai (câu 11)? Xã hội thời bấy giờ nhận biết Cơ Đốc nhân là ai (câu 12)? Từ hai nhận định này, Sứ đồ Phi- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top