Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 1:6-2:2"

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016 I Giăng 1:6-2:2Bước Đi trong Sự Sáng (2) “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận biết sự đối lập hoàn toàn giữa Đức Chúa Trời và tội lỗi, Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh nào khi Cơ Đốc nhân phạm tội (câu 9a)? Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng với điều này thế nào ( ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2016 I Giăng 1:6-2:2Bước Đi trong Sự Sáng (1) “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ Đồ Giăng nêu lên quan điểm nào về tội lỗi (câu 6, 8, 10)? Quan điểm này có gì khác biệt với quan điểm của xã hội mà chúng ta đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top