Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 9:24-27"

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2020I Cô-rinh-tô 9:24–27Kỷ Luật Thuộc Linh “Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền thiên không hay hư nát” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân được ví với hình ảnh nào? Cơ Đốc nhân cần có những kỷ luật thuộc linh nào trên hành trình ấy? Kỷ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:24–27 Chạy Cách Nào cho Được Thưởng “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc đời của Cơ Đốc nhân với điều gì? Ông cho biết Cơ Đốc nhân sẽ nhận được phần thưởng gì trong cuộc đua thuộc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2017 I Cô-rinh-tô 9:24-27Kỷ Luật trong Cuộc Đua “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy người khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô ví sánh cuộc đời Cơ Đốc nhân như một cuộc chạy đua? Một vận động viên cần phải như thế nào mới đoạt được giải? Tinh thần kỷ luật quan trọng thế nào tro ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top