Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 9:19-23"

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Có Phần trong Tin Lành “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã cho biết động cơ nào khiến ông từ bỏ mọi quyền lợi của bản thân? “Phần” mà ông nhắc đến trong câu 23 là điều gì? Còn phần của bạn trong Phúc Âm là gì? Như điều Sứ đồ Phao-lô đã trình bày từ câu 19 đến câu 22 cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người “…Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: “Trở nên mọi cách” được hiểu như thế nào? Sứ đồ Phao-lô đã “trở nên mọi cách cho mọi người” như thế nào? Với mục đích gì? Bạn áp dụng nguyên tắc này trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào? Sứ đồ Pha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Tôi Đành Phục Mọi Người “Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xác định mối liên hệ của ông đối với mọi người như thế nào? Ông sử dụng quyền tự do đó ra sao và với mục đích gì? Bài học nào bạn nhận được từ cách sử dụng quyền tự do của Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2018 I Cô-rinh-tô 9:19-23 Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói mình được tự do mà đành phục mọi người nghĩa là gì? Ông đã trở nên như người Do Thái hoặc Dân Ngoại như thế nào và với mục đích gì? Bạn noi gương Sứ đồ Phao-lô thế nào trong việc truyền bá Ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2017 I Cô-rinh-tô 9:19-23Sống Vì Tin Lành “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng từ bỏ quyền tự do của mình? Nguyên tắc rao truyền Phúc Âm của ông là gì? Ông khẳng định động cơ của mọi việc ông làm là gì? Bạn áp dụng bài học này trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào? Sứ đồ Phao ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top