Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 6:12-14"

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2019 I Cô-rinh-tô 6:12-14 Thân Thể và Linh Hồn “…Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa” (câu 13b, 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về mối liên hệ giữa thân thể và linh hồn ra sao? Ông cho biết mục đích Đức Chúa Trời dựng nên t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2015 I Cô-rinh-tô 6:12-14Vấn Đề Dục Vọng “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên hai lý luận nào thường được được dùng để biện minh cho lối sống phóng túng về tình dục (câu 12a, 13a)? Ông đã trả lời cho hai lý luận này thế nào (câu 12b, 14)? Bài ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top