Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 2:6-9"

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Mầu Nhiệm Kín Giấu “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta”(câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: “Sự mầu nhiệm kín giấu” là điều gì? “Sự mầu nhiệm” này được ban cho ai và giấu kín với ai? Bạn có trách nhiệm gì khi nhận được ân sủng hiểu sự mầu nhiệm kín giấu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Đạo của Sự Mầu Nhiệm “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: “Mầu nhiệm” trong Tân Ước có nghĩa gì? Ban phân biệt sự “mầu nhiệm” với sự “huyễn hoặc” ra sao? Bằng cách nào con người có thể hiểu được những điều “mầu nhiệm” tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan cho Người Trưởng Thành “Dù vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là người sẽ bị hư mất” (câu 6 BTT). “Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:24b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan thuộc về đời này khác nhau thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không giảng về sự khôn ngoan đời này? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đem đến cho con người điều gì? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2017 I Cô-rinh-tô 2:6-9Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô rao giảng sự khôn ngoan nào cho những người trọn vẹn? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của loài người khác nhau thế nào? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top