Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 2:3-5"

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2017 I Cô-rinh-tô 2:3-5Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Việc “lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người” được hiểu n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2017 I Cô-rinh-tô 2:3-5Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm “Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có thái độ thế nào khi rao giảng sứ điệp Phúc Âm? Vì sao ông lại có “bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy” đang khi làm chứng về Phúc Âm cho người Cô-rinh-tô? Bạn học được điều gì qua thái độ của Sứ đồ Phao-lô khi ông rao giảng Phúc Âm? N ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top