Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 2:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2017 I Cô-rinh-tô 2:1-2Sứ Điệp của Phúc Âm “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói “tôi chẳng biết sự gì khác,” có phải Sứ đồ Phao-lô là người ít học không? Sứ điệp Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô rao giảng tập trung vào điều gì? Bạn áp dụng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2017 I Cô-rinh-tô 2:1-2Chứng Nhân của Phúc Âm “Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khẳng định vai trò của ông trong công tác rao truyền Phúc Âm là gì? Lời xác định này có ý nghĩa thế nào trong việc hoàn thành trách nhiệm Chúa giao p ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top