Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:7-9"

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017 I Cô-rinh-tô 1:7-9Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (Giăng 10:27-28). Câu hỏi suy ngẫm: Lời bảo đảm nào cho Cơ Đốc nhân đang trông đợi ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm (câu 8-9)? Ai sẽ thực hiện lời bảo đảm này? Lời bảo đảm có ý nghĩa thế nào đố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017 I Cô-rinh-tô 1:7-9Không Thiếu Một Ơn Nào “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “ơn” trong câu 7 đề cập đến ân tứ thuộc linh nào? Cơ Đốc nhân cần ơn gì để trông chờ ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm? Vì sao những ân tứ thuộc linh được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến khi đề cập việc họ đang trông đợi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top