Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:30-31"

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Sự Công Bình “…Trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công Vụ 10:35). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” điều gì nữa? “Sự công bình” có ý nghĩa thế nào? Ai được Chúa xưng công bình? Bạn thực thi sự công bình như thế nào trong cuộc sống? Sứ đồ Phao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Sự Khôn Ngoan “…Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9). Câu hỏi suy ngẫ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Khoe Mình trong Chúa “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26-29, Sứ đồ Phao-lô nêu ra những lý lẽ nào cho thấy không ai có thể khoe mình trước mặt Chúa? Tại sao ông tiếp tục nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa? Những điều này nhắc nhở Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một tội nhân được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”? Điều này cho thấy được ở trong Chúa là nhờ đâu? Ở trong Chúa Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Cứu Chuộc “Ấy vậy, hỡi những người rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình” (Phi-líp 2:12). Câu hỏi suy ngẫm: Con người nhờ vào đâu để sở hữu “sự cứu chuộc”? Sở hữu điều này có ý nghĩa như thế nào đối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Thánh Hóa “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:14). Câu hỏi suy ngẫm: “Nên thánh” (hay thánh hóa) có nghĩa là gì? Bằng cách nào đời sống ô uế của một tội nhân được nên thánh trước mặt Chúa? Cơ Đốc nhân cần làm gì để đời sống được nên thánh? “Nên thánh” là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Công Bình “…Trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công Vụ 10:35). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” điều gì nữa? “Sự công bình” có ý nghĩa thế nào? Ai được Chúa xưng công bình? Bạn thực thi sự công bình như thế nào trong cuộc sống? Sứ đồ Phao- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Sự Khôn Ngoan “…Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9). Câu hỏi suy ngẫm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Khoe Mình trong Chúa “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26-29, Sứ đồ Phao-lô nêu ra những lý lẽ nào cho thấy không ai có thể khoe mình trước mặt Chúa? Tại sao ông tiếp tục nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa? Những điều này nhắc nhở Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào? T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2017 I Cô-rinh-tô 1:30-31Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một tội nhân được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”? Điều này cho thấy được ở trong Chúa là nhờ đâu? Ở trong Chúa Giê ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top