Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:18-31"

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2015 I Cô-rinh-tô 1:18-31Cách Mạng từ Bên Trong “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô chỉ rao giảng thập tự giá của Chúa Giê-xu? Thập tự giá có mang tính chất cách mạng không? Cách mạng của thập tự giá khác với cách mạng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top